Общи условия

Общи условия за ползване на сайта www.bilkovmagazin.com

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл.  1.  Настоящите  общи  условия  са  предназначени  за  регулиране  на  отношенията между „Сънрейн - Неделчеви” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 202537008, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на    www.bilkovmagazin.com, наричан  по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

 ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.       Наименование на Доставчика: „Сънрейн – Неделчеви” ЕООД

2.       Данни  за  кореспонденция: email - bilkovmagazin@bilkovmagazin.com,  телефон - 0883 339865. 

3.       Вписване в публични регистри: ЕИК 202537008,

4.       Номер     на      удостоверение     за     администратор     на     личните     данни № …………………….. 

5.       Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg 

 III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 Чл.  3.  ЕЛЕКТРОНЕН  МАГАЗИН  e  електронен  магазин,  достъпен  на  адрес  в Интернет www.bilkovmagazin.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

 2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

4.  Да  получават  информация  за  нови  стоки  предлагани  от  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Чл.   4.   Доставчикът   доставя   стоките   и   гарантира   правата   на   Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.   5.   (1)   Ползвателите   сключват   договор   за   покупко-продажба   на   стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на  страницата   му  в   Интернет   на  адрес   www.bilkovmagazin.com или  друго   средство   за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията,  определени  от  Доставчика  на  страницата  на  електронния  магазин  и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.  

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-

ПРОДАЖБА

Чл. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.bilkovmagazin.com.

(3) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 8. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 (1) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 (2) Избиране  на  една  или  повече  от  предлаганите  стоки  на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(3) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(4) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(5) Потвърждение на поръчката; 

V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 9. Правилата на настоящия раздел V от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

 Чл. 10. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 (2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 (3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките,  се определя  от  Доставчика  и  се  предоставя  като  информация  на Ползвателите на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(6)  Доставчикът  посочва  общата  стойност  на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 

Чл. 11. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

(3) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 12. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с

поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми (ако има такива) в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 13. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона  за  защита  на  потребителите  ще  бъдат  спазени,  ако  удостоверяването  е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

Чл. 14. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл.   15.  Ползвателят   трябва  да  прегледа  стоката  в  момента  на  доставката  и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. 

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 16. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя

съгласно Закона за защита на личните данни.

 VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Чл. 17. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Чл. 18. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.bilkovmagazin.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.  19.  Настоящите  общи  условия  и  договора  на  Ползвателя  с  Доставчика  се прекратяват в следните случаи:

  •  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 · едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

  •  при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; 
  • в  случай  на  заличаване  на  регистрацията  на  Ползвателя  в  сайта  на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
  • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 Чл. 20. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 Чл. 21. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 Чл. 22. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 Чл. 23. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 22.03.2015 г.